Materace SPR石YNA KIESZENIOWA

Istnieje wiele odmian wk砤dów ze spr昕ynami kieszeniowymi. Ich rodzaje ró縩i si gównie sposobem po潮czenia poszczególnych spr昕yn, wzgl阣nie rodzajem zastosowanej spr昕yny (w kszta砪ie walca lub beczki). W zakresie 潮czenia spr昕yn istnieje wiele metod. Cz阺to pojedy馽ze spr昕yny w woreczkach w celu stabilizacji s ze sob 潮czone klamrami, ale w ten sposób nast阷uje ograniczenie elastyczno禼i punktowej, a drgania wtórne w momencie obci笨enia s s砤bo t硊mnione (ok.7-10 drga). Nadal stosuje sie wzmocnienia po przez boczn ram stalow lub powierzchniowe przyklejenie strony wierzchniowej i spodniej za pomoc wókniny.
Aktualnie mamy do czynienia gównie z wielo strefowymi wk砤dami ze spr昕ynami kieszeniowymi, które dopasowuj si lepiej do cia砤, przy czym strefy spe硁iaj swoj funkcj dzi阫i ró縩ym grubo禼i drutu. W 1988 roku firma Breckle rozwin瓿a i opatentowa砤 wk砤d ze spr昕ynami kieszeniowymi, który w swojej konstrukcji przewy縮za tradycyjne wk砤dy. Nasze wk砤dy wyró縩iaj si przede wszystkim w du縠j mierze elastyczno禼i punktow. Dodatkowym elementem jest jeszcze "opakowanie " spr昕yn, przy czym prawie wsz阣zie wygra砤 i sprawdzi砤 si w tym wzgl阣zie wóknina w porównaniu z kieszeni z bawe硁y.
 

Ta strona zawiera cookies   Akceptuj   wi阠ej